Phí địa phương tiếng anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, phí địa phương là Local Charges có phiên âm cách đọc là [ˈloʊkl ˈtʃɑrdʒɪz]
Phí địa phương là một loại phí được thu tại cảng load hàng và cảng xếp hàng trong quá trình vận tải hàng hóa bằng đường biển. Phí địa phương có thể bao gồm nhiều loại khác nhau, như phí xếp dỡ hàng, phí lệnh giao hàng, phí gom hàng, v.v. Phí địa phương được tính theo từng hãng tàu và từng cảng, và có thể thay đổi theo thời gian và thị trường

Một số từ liên quan đến phí địa phương và cách dịch sang tiếng Anh

 • Phí Làm Thủ Tục Hải Quan Địa Phương: Local Customs Clearance Fee
 • Phí Lưu Kho Địa Phương: Local Storage Fee
 • Phí Xử Lý Cảng Địa Phương: Local Port Handling Fee
 • Phí Xử Lý Nhà Chuyển Phát Địa Phương: Local Terminal Handling Fee
 • Phụ Phí Địa Phương: Local Surcharge
 • Thuế Địa Phương: Local Tax
 • Phí Thủ Tục Tài Liệu Địa Phương: Local Documentation Fee
 • Phí Đóng Hàng Địa Phương: Local Pickup Fee
 • Phí Vận Chuyển Nội Địa: Domestic Transportation Fee
 • Phí Xử Lý Hải Quan Nội Địa: Domestic Customs Handling Fee

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “local charges” với nghĩa là “phí địa phương” và được dịch sang tiếng Việt:

 • We need to consider local charges when calculating the total cost of importing goods.
  Chúng ta cần xem xét các phí địa phương khi tính toán tổng chi phí nhập khẩu hàng hóa.
 • Customers should be aware of potential local charges before finalizing their shipping arrangements.
  Khách hàng nên biết về các phí địa phương có thể xảy ra trước khi hoàn tất các thỏa thuận vận chuyển của họ.
 • The invoice includes local charges for port handling and customs clearance in the destination country.
 • Hóa đơn bao gồm các phí địa phương cho việc xử lý cảng và làm thủ tục hải quan ở quốc gia đích.
 • When shipping internationally, it’s essential to inquire about any local surcharge that may be applied.
 • Khi vận chuyển quốc tế, quan trọng để thăm dò về bất kỳ phụ phí địa phương nào có thể được áp dụng.
 • The local tax and documentation fees are additional costs that need to be accounted for in the budget.Thuế địa phương và phí thủ tục tài liệu là các chi phí bổ sung cần phải tính vào ngân sách.
 • Local pickup charges may vary depending on the distance between the warehouse and the delivery location.
  Phí đóng hàng địa phương có thể thay đổi tùy thuộc vào khoảng cách giữa kho và địa điểm giao hàng.
 • For efficient cost management, it’s crucial to understand and anticipate potential local handling fees.
  Đối với quản lý chi phí hiệu quả, việc hiểu và dự kiến các phí xử lý địa phương có thể xảy ra là quan trọng.
 • The local delivery charges cover the expenses associated with transporting goods from the warehouse to the customer’s location.
  Phí giao hàng địa phương bao gồm các chi phí liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa từ kho đến địa điểm của khách hàng.
 • It’s advisable to check with the shipping provider for a detailed breakdown of any applicable local charges.
  Nên kiểm tra với nhà cung cấp vận chuyển để có một phân rã chi tiết về bất kỳ phí địa phương nào có thể áp dụng.
 • Before finalizing your order, make sure to inquire about and understand the local storage charges if applicable.
  Trước khi hoàn tất đơn đặt hàng của bạn, hãy đảm bảo thăm dò và hiểu rõ về các phí lưu kho địa phương nếu có.
Đánh giá post
Đánh giá
Đánh giá post