Giao nhận tiếng Anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh,giao nhận là Freight Forwarding có phiên âm cách đọc là /freɪt ˈfɔːwərdɪŋ/
“Khái niệm giao nhận” thường liên quan đến lĩnh vực vận tải và logistics, và nó mô tả quá trình chuyển giao hàng hóa từ điểm xuất phát đến điểm đến, đồng thời liên quan đến các hoạt động quản lý và kiểm soát trong quá trình này

Dưới đây là một số từ liên quan đến “giao nhận” và cách dịch chúng sang tiếng Anh:

 • Dịch vụ giao nhận: Delivery service
 • Quá trình giao nhận: Shipping process
 • Công ty giao nhận: Logistics company
 • Hệ thống giao nhận: Delivery system
 • Bộ phận giao nhận: Delivery department
 • Đối tác giao nhận: Delivery partner
 • Giao nhận quốc tế: International shipping
 • Giao nhận nhanh chóng: Express delivery
 • Mô hình giao nhận: Delivery model
 • Quản lý giao nhận: Logistics management

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ ” Freight Forwarding” với nghĩa là “giao nhận” và được dịch sang tiếng Việt:

 • Our company specializes in freight forwarding services for both domestic and international shipments.
  Công ty chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ giao nhận cho cả hàng nội địa và quốc tế.
 • Freight forwarding involves the coordination and management of the entire shipping process.
  Giao nhận bao gồm sự phối hợp và quản lý của toàn bộ quy trình vận chuyển.
 • We work with a reliable freight forwarding company to ensure timely and secure delivery of our products.
  Chúng tôi hợp tác với một công ty giao nhận đáng tin cậy để đảm bảo việc giao hàng sản phẩm của chúng tôi đúng hẹn và an toàn.
 • Freight forwarding services include customs clearance and documentation for international shipments.
  Dịch vụ giao nhận bao gồm việc làm thủ tục hải quan và tài liệu cho các lô hàng quốc tế.
 • The success of our global supply chain relies on efficient freight forwarding solutions.
  Sự thành công của chuỗi cung ứng toàn cầu của chúng tôi phụ thuộc vào các giải pháp giao nhận hiệu quả.
 • Freight forwarding companies play a crucial role in facilitating smooth transportation and delivery processes.
  Các công ty giao nhận đóng vai trò quan trọng trong việc tạo điều kiện cho quá trình vận chuyển và giao hàng trôi chảy.
 • The freight forwarding industry is constantly evolving to meet the changing demands of the global market.
  Ngành công nghiệp giao nhận liên tục phát triển để đáp ứng nhu cầu thay đổi của thị trường toàn cầu.
 • Effective freight forwarding ensures the optimization of shipping routes and reduces transit times.
  Giao nhận hiệu quả đảm bảo tối ưu hóa tuyến đường vận chuyển và giảm thời gian trung chuyển.
 • We partner with a freight forwarding agency that offers comprehensive logistics solutions for our business.
  Chúng tôi hợp tác với một công ty giao nhận cung cấp các giải pháp logistics toàn diện cho doanh nghiệp của chúng tôi.
 • The role of freight forwarding extends beyond transportation and includes inventory management and distribution.
  Vai trò của giao nhận không chỉ giới hạn trong vận chuyển mà còn bao gồm quản lý tồn kho và phân phối.
Đánh giá post
Đánh giá
Đánh giá post