Lệnh Giao Hàng tiếng anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, phí địa phương là Delivery Order có phiên âm cách đọc là [dɪˈlɪvəri ˈɔrdər].
Lệnh giao hàng” (Delivery Order) là một tài liệu văn bản mà người gửi hàng hóa hoặc đại diện chuyển phát có thể cung cấp cho người nhận hàng để chứng minh rằng hàng hóa đã được giao đến một địa điểm nhất định. Đây thường là một phần quan trọng của quá trình vận chuyển hàng hóa và thường được yêu cầu bởi các đối tác kinh doanh và các cơ quan hải quan.

Một số từ liên quan đến lệnh giao hàng dịch sang tiếng Anh

 • Chứng Từ Giao Hàng: Delivery Document
 • Bản Giao Nhận Hàng Hóa: Goods Delivery Note
 • Chứng Từ Vận Chuyển: Shipping Document
 • Bảng Giao Hàng: Delivery Schedule
 • Tài Liệu Giao Nhận: Shipment Receipt
 • Lệnh Xuất Kho Giao Hàng: Shipping Release Order
 • Phiếu Giao Hàng: Delivery Slip
 • Giấy Giao Hàng: Delivery Paper
 • Biểu Mẫu Giao Nhận Hàng Hóa: Goods Receipt Form
 • Chứng Từ Xác Nhận Giao Hàng: Delivery Confirmation Document

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Delivery Order” với nghĩa là “lệnh giao hàng” và được dịch sang tiếng Việt:

 • The shipping company will issue a Delivery Order once the goods are ready for dispatch.
  Công ty vận chuyển sẽ phát hành Lệnh Giao Hàng khi hàng hóa sẵn sàng được gửi đi.
 • Please present the Delivery Order at the warehouse to collect your shipment.
  Vui lòng xuất trình Lệnh Giao Hàng tại kho để nhận lô hàng của bạn.
 • The customs clearance process requires a copy of the Delivery Order to proceed.
  Quá trình làm thủ tục hải quan đòi hỏi một bản sao của Lệnh Giao Hàng để tiếp tục.
 • The recipient must sign the Delivery Order upon receiving the goods as proof of delivery.
  Người nhận hàng phải ký vào Lệnh Giao Hàng khi nhận hàng để chứng minh việc giao hàng.
 • Lost or damaged Delivery Orders may result in delays in the shipment release.
  Lệnh Giao Hàng bị mất hoặc hỏng có thể dẫn đến việc chậm trễ trong việc phát hành lô hàng.
 • The Delivery Order contains crucial information about the consignment and its destination.
  Lệnh Giao Hàng chứa thông tin quan trọng về lô hàng và điểm đến của nó.
 • A digital copy of the Delivery Order will be emailed to you for your records.
  Một bản sao số của Lệnh Giao Hàng sẽ được gửi qua email để bạn lưu trữ.
 • The logistics team requires the original Delivery Order for processing the shipment.
  Đội ngũ logistics đòi hỏi bản chính của Lệnh Giao Hàng để xử lý lô hàng.
 • Ensure that the details on the Delivery Order match the information on your purchase order.
  Đảm bảo rằng các thông tin trên Lệnh Giao Hàng khớp với thông tin trên đơn đặt hàng của bạn.
 • Contact the shipping agent to request a duplicate Delivery Order in case of any discrepancies.
  Liên hệ với đại lý vận chuyển để yêu cầu một bản sao Lệnh Giao Hàng nếu có bất kỳ không khớp nào.
Đánh giá post
Đánh giá
Đánh giá post