Gom hàng tiếng anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, gom hàng là Cargo Consolidation có phiên âm cách đọc là /ˈkɑːɡoʊ kənˌsɒlɪˈdeɪʃən/
Gom hàng là một dịch vụ vận chuyển hàng hóa, trong đó hàng hóa từ nhiều người gửi hoặc người nhận được tập hợp vào cùng một đơn vị vận chuyển (như container) để tiết kiệm chi phí và thời gian. Gom hàng có thể được thực hiện theo hai cách: consolidation và groupage

Dưới đây là một số từ liên quan đến “gom hàng” và cách dịch chúng sang tiếng Anh:

 • Containerization: Containerization
 • Hiệu suất: Efficiency
 • Tối ưu hóa: Optimization
 • Chuỗi cung ứng: Supply chain
 • Kho hàng: Warehouse
 • Đóng gói hàng: Loading goods
 • Xếp dỡ hàng hóa: Unloading of goods
 • Tiết kiệm chi phí: Cost savings
 • Giao hàng đúng hẹn: Timely delivery
 • Lô hàng kinh tế hơn: More economical loads

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Cargo Consolidation” với nghĩa là “gom hàng” và được dịch sang tiếng Việt:

 • Our company utilizes cargo consolidation services to optimize shipping costs and reduce transit times.
  Công ty chúng tôi sử dụng dịch vụ gom hàng để tối ưu hóa chi phí vận chuyển và giảm thời gian chuyển phát.
 • Cargo consolidation centers play a pivotal role in streamlining the logistics process for international shipments.
  Các trung tâm gom hàng đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa quy trình logistics cho lô hàng quốc tế.
 • Containerization is a key aspect of cargo consolidation, facilitating efficient loading and unloading of goods.
  Đóng gói hàng vào container là một khía cạnh quan trọng của gom hàng, giúp quá trình xếp dỡ hàng hóa hiệu quả.
 • Efficiency in cargo consolidation leads to cost savings and ensures the timely delivery of goods to our customers.
  Hiệu suất trong việc gom hàng dẫn đến tiết kiệm chi phí và đảm bảo giao hàng đúng hẹn cho khách hàng của chúng tôi.
 • Our cargo consolidation center acts as a hub for combining smaller shipments into larger, more economical loads.
  Trung tâm gom hàng của chúng tôi đóng vai trò như một trung tâm kết hợp các lô hàng nhỏ thành các lô hàng lớn, kinh tế hơn.
 • The optimization of the supply chain involves strategic cargo consolidation to enhance overall operational efficiency.
  Tối ưu hóa chuỗi cung ứng liên quan đến gom hàng chiến lược để nâng cao hiệu suất hoạt động tổng thể.
 • Cargo consolidation services are particularly beneficial for businesses dealing with diverse and smaller shipments.
  Dịch vụ gom hàng đặc biệt hữu ích cho các doanh nghiệp xử lý các lô hàng đa dạng và nhỏ.
 • Our warehouse facilities are equipped to handle cargo consolidation, ensuring smooth transitions between shipments.
  Các cơ sở kho của chúng tôi được trang bị để xử lý gom hàng, đảm bảo quá trình chuyển giao giữa các lô hàng trôi chảy.
 • Effective cargo consolidation requires careful planning and coordination to maximize the use of available space.
  Gom hàng hiệu quả đòi hỏi kế hoạch và phối hợp cẩn thận để tối đa hóa việc sử dụng không gian có sẵn.
 • Logistics companies often provide cargo consolidation services as part of their comprehensive shipping solutions.
  Các công ty logistics thường cung cấp dịch vụ gom hàng như một phần của các giải pháp vận chuyển toàn diện của họ.
Đánh giá post
Đánh giá
Đánh giá post