Bên Nhận Thông Báo tiếng anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh,Bên Nhận Thông Báo là Notify Party có phiên âm cách đọc là /ˈnoʊtɪfaɪ ˈpɑːrti/.
“Bên nhận thông báo” trong tiếng Anh được gọi là “Notify Party.” Đây là bên được thông báo hoặc được thông tin về quá trình vận chuyển hàng hóa từ người gửi (Shipper) hoặc người vận chuyển (Carrier). Notify Party không nhất thiết phải là người nhận hàng (Consignee); thường là bên thứ ba, như một đại diện hoặc bên liên quan khác, được thông báo về thông tin vận chuyển.

Dưới đây là một số từ liên quan “Bên Nhận Thông Báo” và cách dịch chúng sang tiếng Anh:

Bên Được Thông Báo: Notified Party
Người Được Thông Tin: Information Recipient
Bên Nhận Thông Tin Giao Hàng: Delivery Information Recipient
Đối Tác Thông Báo: Notification Partner
Bên Nhận Cảnh Báo: Warning Recipient
Người Nhận Thông Báo Giao Hàng: Delivery Notification Recipient
Bên Liên Quan Nhận Thông Báo: Relevant Party Notified
Đại Diện Thông Báo Hải Quan: Customs Notification Agent
Bên Đón Tin Tức: News Receiver
Người Nhận Thông Báo Sự Kiện: Event Notification Recipient

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Notify Party” với nghĩa là “Bên Nhận Thông Báo” và được dịch sang tiếng Việt:

The notify party will receive updates on the shipment’s status and estimated arrival time.
Bên nhận thông báo sẽ nhận thông tin cập nhật về tình trạng và thời gian dự kiến đến của lô hàng.
If there are any delays, the notify party should be informed promptly to manage expectations.
Nếu có bất kỳ sự chậm trễ nào, bên nhận thông báo nên được thông báo ngay lập tức để quản lý kỳ vọng.
The notify party plays a crucial role in maintaining communication between different stakeholders in the supply chain.
Bên nhận thông báo đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì giao tiếp giữa các bên liên quan khác nhau trong chuỗi cung ứng.
Notification details should include contact information for the notify party to facilitate smooth communication.
Chi tiết thông báo nên bao gồm thông tin liên hệ của bên nhận thông báo để thuận tiện cho giao tiếp.
The notify party is responsible for relaying any important information to the relevant parties involved in the shipment.
Bên nhận thông báo chịu trách nhiệm truyền đạt mọi thông tin quan trọng cho các bên liên quan trong quá trình vận chuyển.
In case of changes in the delivery schedule, the notify party should be immediately notified.
Trong trường hợp có thay đổi về lịch trình giao nhận, bên nhận thông báo nên được thông báo ngay lập tức.
The notify party may be a third party, such as a customs broker or an agent designated by the consignee.
Bên nhận thông báo có thể là một bên thứ ba, như một đại lý hải quan hoặc một đại diện được chỉ định bởi người nhận hàng.
It’s essential to provide accurate contact information for the notify party to prevent communication delays.
Việc cung cấp thông tin liên hệ chính xác cho bên nhận thông báo là quan trọng để ngăn chặn sự chậm trễ trong giao tiếp.
The notify party is typically mentioned on shipping documentation to ensure proper communication channels are established.
Bên nhận thông báo thường được đề cập trong tài liệu vận chuyển để đảm bảo rằng các kênh giao tiếp đúng đắn được thiết lập.
During customs clearance, the notify party may assist in handling documentation and resolving any issues that arise.
Trong quá trình thông quan hải quan, bên nhận thông báo có thể hỗ trợ xử lý giấy tờ và giải quyết mọi vấn đề phát sinh.

Đánh giá post
Đánh giá
Đánh giá post