Vận Chuyển Hàng Hóa Nhỏ Lẻ tiếng anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh,Vận Chuyển Hàng Hóa Nhỏ Lẻ là Less than Truckload (LTL) có phiên âm cách đọc là [lɛs ðæn ˈtrʌk loʊd]

Vận Chuyển Hàng Hóa Nhỏ Lẻ, còn được gọi là Less than Truckload (LTL) hoặc Less than Container Load (LCL), là một dịch vụ vận chuyển hàng hóa trong đó hàng hóa của nhiều người gửi được gom lại và vận chuyển cùng nhau trong cùng một xe tải hoặc container

Dưới đây là một số từ liên quan đến “Vận Chuyển Hàng Hóa Nhỏ Lẻ” và cách dịch sang tiếng Anh:

 • “Đơn Đặt Hàng Vận Chuyển Hàng Hóa Nhỏ Lẻ” – “Less than Truckload Shipping Order”
 • “Hợp Đồng Vận Chuyển Hàng Hóa Nhỏ Lẻ” – “Less than Truckload Shipping Contract”
 • “Quy Trình Vận Chuyển Hàng Hóa Nhỏ Lẻ” – “Less than Truckload Shipping Process”
 • “Thời Gian Vận Chuyển Hàng Hóa Nhỏ Lẻ” – “Less than Truckload Shipping Time”
 • “Điểm Nhận Hàng Hóa Nhỏ Lẻ” – “Less than Truckload Pickup Point”
 • “Điểm Giao Hàng Hóa Nhỏ Lẻ” – “Less than Truckload Delivery Point”
 • “Trạng Thái Vận Chuyển Hàng Hóa Nhỏ Lẻ” – “Less than Truckload Shipping Status”
 • “Theo Dõi Vận Chuyển Hàng Hóa Nhỏ Lẻ” – “Less than Truckload Shipping Tracking”
 • “Bảo Hiểm Vận Chuyển Hàng Hóa Nhỏ Lẻ” – “Less than Truckload Shipping Insurance”
 • “Hóa Đơn Vận Chuyển Hàng Hóa Nhỏ Lẻ” – “Less than Truckload Shipping Invoice”

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Less than Truckload (LTL)” với nghĩa là “Vận Chuyển Hàng Hóa Nhỏ Lẻ” và được dịch ra tiếng Việt:

 • We often use LTL shipping for our smaller orders to save on transportation costs.
  Chúng tôi thường sử dụng Vận Chuyển Hàng Hóa Nhỏ Lẻ cho những đơn đặt hàng nhỏ để tiết kiệm chi phí vận chuyển.
 • LTL services are ideal for businesses that have frequent but smaller shipments.
  Dịch vụ Vận Chuyển Hàng Hóa Nhỏ Lẻ là lựa chọn lý tưởng cho các doanh nghiệp có những lô hàng nhỏ nhưng thường xuyên.
 • The LTL carrier picked up the partial shipment from our warehouse yesterday.
  Đơn vị vận chuyển Hàng Hóa Nhỏ Lẻ đã đến nhận đợt hàng nhỏ từ kho của chúng tôi hôm qua.
 • We received a competitive LTL rate for transporting our products across the country.
  Chúng tôi nhận được một mức giá Vận Chuyển Hàng Hóa Nhỏ Lẻ cạnh tranh để vận chuyển sản phẩm qua cả nước.
 • LTL shipping allows for cost-effective transportation of smaller quantities of goods.
  Vận Chuyển Hàng Hóa Nhỏ Lẻ cho phép vận chuyển hiệu quả chi phí cho lượng hàng nhỏ.
 • Our company relies on LTL services to distribute our products to various retailers.
  Công ty của chúng tôi phụ thuộc vào dịch vụ Vận Chuyển Hàng Hóa Nhỏ Lẻ để phân phối sản phẩm đến các nhà bán lẻ khác nhau.
 • LTL shipments are convenient for businesses with variable shipping needs throughout the month.
  Những lô hàng Hàng Hóa Nhỏ Lẻ thuận tiện cho các doanh nghiệp có nhu cầu vận chuyển biến động trong suốt tháng.
 • The LTL carrier provides tracking information so we can monitor our shipment in real-time.
  Đơn vị vận chuyển Hàng Hóa Nhỏ Lẻ cung cấp thông tin theo dõi để chúng tôi có thể theo dõi đợt hàng của mình trong thời gian thực.
 • LTL delivery is a reliable option for businesses dealing with smaller quantities of inventory.
  Giao hàng Hàng Hóa Nhỏ Lẻ là một lựa chọn đáng tin cậy cho các doanh nghiệp làm việc với lượng hàng tồn nhỏ.
 • Using LTL services helps us optimize shipping costs for our diverse range of products.
  Sử dụng dịch vụ Vận Chuyển Hàng Hóa Nhỏ Lẻ giúp chúng tôi tối ưu hóa chi phí vận chuyển cho loạt sản phẩm đa dạng của mình.
Đánh giá post
Đánh giá
Đánh giá post