Giao Hàng Từng Phần tiếng anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, Giao Hàng Từng Phần là Partial Shipment có phiên âm cách đọc là /ˈpɑːrʃəl ˈʃɪpmənt/
Giao hàng từng phần” (Partial Shipment) là quá trình vận chuyển và giao nhận hàng hóa mà không cần chuyển toàn bộ lượng hàng trong một lô hàng hoặc đơn đặt hàng một lần. Thay vì gửi toàn bộ lô hàng cùng một lúc, người gửi có thể chia nhỏ và vận chuyển chỉ một phần của đơn đặt hàng hoặc lô hàng ban đầu.

1. Dưới đây là một số từ liên quan “Giao Hàng Từng Phần ” và cách dịch chúng sang tiếng Anh:

 • Giao Nhận Tách Biệt: Separate Handling
 • Phần Giao Hàng Đầu Tiên: First Partial Delivery
 • Chia Lô Theo Phần: Divide Shipment in Parts
 • Phương Thức Giao Hàng Linh Hoạt: Flexible Delivery Method
 • Chia Lô Hàng: Split Cargo
 • Phân Loại Giao Nhận: Segregated Shipment
 • Giao Hàng Theo Bước: Stepwise Delivery
 • Phương Thức Giao Hàng Theo Đợt: Staged Delivery Method
 • Giao Nhận Theo Phần Số Lượng Nhỏ: Partial Quantity Handling
 • Lô Hàng Phân Chia: Split Shipment

2. Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Partial Shipment” với nghĩa là “Giao Hàng Từng Phần” và được dịch sang tiếng Anh:

 • We can arrange for a partial shipment to meet your immediate needs.
  Chúng tôi có thể sắp xếp giao hàng từng phần để đáp ứng nhu cầu ngay lập tức của bạn.
 • The customer requested a partial shipment of the order due to limited storage space.
  Khách hàng yêu cầu giao hàng từng phần đơn đặt hàng do không gian lưu trữ hạn chế.
 • The partial shipment will include the items currently available in our inventory.
  Giao hàng từng phần sẽ bao gồm các mặt hàng hiện có trong kho hàng của chúng tôi.
 • Due to production delays, we are considering a partial shipment to fulfill the urgent orders.
  Do trễ sản xuất, chúng tôi đang xem xét việc giao hàng từng phần để đáp ứng các đơn đặt hàng khẩn cấp.
 • Please confirm if you prefer a partial shipment or are willing to wait for the complete order.
  Vui lòng xác nhận nếu bạn muốn giao hàng từng phần hoặc có sẵn lòng đợi đến khi đơn đặt hàng hoàn chỉnh.
 • The shipping company offers the option of partial shipment for larger orders.
  Công ty vận chuyển cung cấp lựa chọn giao hàng từng phần cho các đơn đặt hàng lớn.
 • Customers appreciate the flexibility of choosing partial shipment based on their requirements.
  Khách hàng đánh giá cao tính linh hoạt khi có thể chọn giao hàng từng phần dựa trên nhu cầu của họ.
 • We can process a partial shipment while waiting for the remaining items to be available.
  Chúng tôi có thể xử lý giao hàng từng phần trong khi đợi các mặt hàng còn lại sẵn có.
 • A partial shipment fee may apply if you choose to split the order into multiple deliveries.
  Có thể áp dụng phí giao hàng từng phần nếu bạn chọn chia đơn đặt hàng thành nhiều lần giao hàng.
 • The customer opted for partial shipment to receive the most urgently needed items sooner.
  Khách hàng đã chọn giao hàng từng phần để nhận các mặt hàng cần thiết nhất một cách nhanh chóng.
Đánh giá post
Đánh giá
Đánh giá post