Số Lượng Kiện Hàng tiếng anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh,Số Lượng Kiện Hàng là Quantity of Packages có phiên âm cách đọc là [ˈkwɒntəti əv ˈpækɪdʒɪz]
Số Lượng Kiện Hàng là số lượng các đơn vị hàng hóa đã được đóng gói hoặc là số lượng hàng hóa mà một công ty nên mua trong một thời gian nhất định để tối ưu hóa chi phí và hiệu quả.

Dưới đây là một số từ liên quan “số lượng kiện hàng” và cách dịch chúng sang tiếng Anh:

 • Tồn kho: Inventory
 • Lô hàng: Shipment
 • Xác định: Determine
 • Phù hợp: Appropriate
 • Kho hàng: Warehouse
 • Một cách hiệu quả: Efficiently
 • Xác nhận: Confirm
 • Nhận được: Received
 • Chi tiết đơn đặt hàng: Order details
 • Theo dõi: Tracking

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Quantity of Packages” với nghĩa là “số lượng kiện hàng” và được dịch sang tiếng Việt:

 • The warehouse manager needs to track the quantity of packages in real-time.
  Người quản lý kho cần theo dõi số lượng kiện hàng theo thời gian thực.
 • Please specify the quantity of packages you wish to order for this product.
  Vui lòng xác định số lượng kiện hàng bạn muốn đặt mua cho sản phẩm này.
 • Efficient logistics depend on accurately estimating the quantity of packages for each shipment.
 • Logistics hiệu quả phụ thuộc vào việc ước lượng chính xác số lượng kiện hàng cho mỗi lô hàng.
 • Confirm the quantity of packages received and report any discrepancies immediately.
  Xác nhận số lượng kiện hàng đã nhận và báo cáo ngay bất kỳ sai sót nào.
 • Bulk purchases are eligible for discounts based on the total quantity of packages ordered.
  Mua sắm số lượng lớn có đủ điều kiện nhận giảm giá dựa trên tổng số lượng kiện hàng được đặt mua.
 • The packing list should accurately reflect the quantity of packages included in the shipment.
  Danh sách đóng gói nên phản ánh chính xác số lượng kiện hàng đi kèm trong lô hàng.
 • Inspect the goods upon delivery to ensure the correct quantity of packages has been received.
  Kiểm tra hàng hóa khi giao hàng để đảm bảo đã nhận đúng số lượng kiện hàng.
 • The supplier provides information on the availability and quantity of packages for each item.
  Nhà cung cấp cung cấp thông tin về sự có sẵn và số lượng kiện hàng cho mỗi sản phẩm.
 • Our system allows you to easily track and manage the quantity of packages in your inventory.
  Hệ thống của chúng tôi cho phép bạn dễ dàng theo dõi và quản lý số lượng kiện hàng trong tồn kho.
 • Before signing the delivery receipt, carefully check the quantity of packages against the order.
  Trước khi ký nhận biên nhận giao hàng, hãy kiểm tra cẩn thận số lượng kiện hàng so với đơn đặt hàng
Đánh giá post
Đánh giá
Đánh giá post