Nơi Giao Hàng Cuối Cùng tiếng anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh, Nơi Giao Hàng Cuối Cùng là Place of Delivery có phiên âm cách đọc là /pleɪs əv dɪˈlɪvəri/

“Nơi Giao Hàng Cuối Cùng” là một khái niệm trong lĩnh vực vận chuyển và logistics. Đây là địa điểm hoặc địa chỉ cuối cùng mà hàng hóa sẽ được giao đến trong chuỗi cung ứng hoặc quá trình vận chuyển. Khái niệm này quan trọng trong quản lý chuỗi cung ứng và vận chuyển, vì nó xác định điểm mà hàng hóa sẽ được chuyển giao cho người nhận cuối cùng

Dưới đây là một số từ liên quan “Nơi Giao Hàng Cuối Cùng ” và cách dịch chúng sang tiếng Anh:

 • Địa Điểm Cuối Cùng Đón Hàng: Ultimate Receiving Point
 • Điểm Nhận Hàng Cuối Cùng: Last Receiving Point
 • Khu Vực Giao Hàng Cuối Cùng: Final Delivery Area
 • Điểm Giao Hàng Cuối Cùng: Last Delivery Point
 • Nơi Giao Cuối Cùng: End Delivery Location
 • Điểm Cuối Cùng Nhận Hàng: Ultimate Receiving Spot
 • Địa Chỉ Giao Hàng Cuối Cùng: Final Delivery Address
 • Nơi Nhận Hàng Cuối Cùng: Final Receiving Location
 • Điểm Cuối Cùng Giao Hàng: Ultimate Delivery Point
 • Khu Vực Nhận Hàng Cuối Cùng: Final Receiving Zone

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “Place of Delivery” với nghĩa là “Nơi Giao Hàng Cuối Cùng” và được dịch sang tiếng Việt:

 • The invoice clearly indicates the place of delivery for the upcoming shipment.
  Hóa đơn mô tả rõ nơi giao hàng cuối cùng cho lô hàng sắp tới.
 • The final destination of the goods is the customer’s designated place of delivery.
  Điểm đến cuối cùng của hàng hóa là nơi giao hàng cuối cùng do khách hàng chỉ định.
 • Please confirm the place of delivery to ensure a smooth and timely shipment.
  Vui lòng xác nhận nơi giao hàng cuối cùng để đảm bảo một lô hàng trôi chảy và đúng thời hạn.
 • The contract specifies the place of delivery as the buyer’s warehouse in this transaction.
  Hợp đồng chỉ định nơi giao hàng cuối cùng là kho hàng của người mua trong giao dịch này.
 • The shipping company will coordinate with you to determine the place of delivery for the cargo.
  Công ty vận chuyển sẽ hợp tác với bạn để xác định nơi giao hàng cuối cùng cho hàng hóa.
 • The order form allows customers to choose their preferred place of delivery for the products.
  Mẫu đơn đặt hàng cho phép khách hàng chọn nơi giao hàng cuối cùng cho sản phẩm.
 • Our logistics team is responsible for ensuring the correct place of delivery for each shipment.
  Đội ngũ logistics của chúng tôi chịu trách nhiệm đảm bảo đúng nơi giao hàng cuối cùng cho mỗi lô hàng.
 • The online platform provides options for users to input their desired place of delivery at checkout.
  Nền tảng trực tuyến cung cấp các tùy chọn để người dùng nhập nơi giao hàng cuối cùng khi thanh toán.
 • In international trade, the INCO terms clearly define the place of delivery and related responsibilities.
  Trong thương mại quốc tế, các điều khoản INCO xác định rõ nơi giao hàng cuối cùng và các trách nhiệm liên quan.
 • The purchase order includes information about the place of delivery and the expected delivery date.
  Đơn đặt hàng bao gồm thông tin về nơi giao hàng cuối cùng và ngày dự kiến giao hàng.
Đánh giá post
Đánh giá
Đánh giá post