vận đơn tiếng anh là gì, cách đọc chuẩn nhất

Trong tiếng Anh,xe ben là Bill of lading có phiên âm cách đọc là /bɪl əv ˈleɪdɪŋ/
“ Vận đơn” là một tài liệu quan trọng trong lĩnh vực vận tải và logistics, chứa các thông tin quan trọng liên quan đến quá trình vận chuyển hàng hóa từ nơi gửi đến nơi nhận

Dưới đây là một số từ liên quan đến “vận đơn” và cách dịch chúng sang tiếng Anh:

 • Vận đơn: Waybill
 • Vận đơn hòa vốn: Straight waybill
 • Vận đơn chung: Negotiable waybill
 • Vận đơn nội địa: Domestic waybill
 • Vận đơn quốc tế: International waybill
 • Hóa đơn và vận đơn: Invoice and waybill
 • Số hiệu vận đơn: Waybill number
 • Vận đơn hàng hải: Ocean bill of lading
 • Vận đơn hàng không: Air waybill
 • Chữ ký trên vận đơn: Signature on the waybill

Dưới đây là 10 mẫu câu sử dụng từ “bill of lading” với nghĩa là “vận đơn” và được dịch sang tiếng Việt:

 • The bill of lading is a crucial document for international shipping, providing details about the cargo and its journey.
  Vận đơn là một tài liệu quan trọng cho vận chuyển quốc tế, cung cấp thông tin chi tiết về hàng hóa và hành trình của nó.
 • Before releasing the cargo, the shipping company requires the shipper to provide a signed bill of lading.
  Trước khi phát hàng, công ty vận chuyển yêu cầu người gửi cung cấp một vận đơn đã ký.
 • The negotiable bill of lading allows for the transfer of ownership during the shipment process.
  Vận đơn chung cho phép chuyển quyền sở hữu trong quá trình vận chuyển.
 • Upon receiving the goods, the consignee should carefully inspect the cargo and compare it with the information on the bill of lading.
  Khi nhận hàng, người nhận hàng nên kiểm tra cẩn thận hàng hóa và so sánh với thông tin trên vận đơn.
 • The straight bill of lading is non-negotiable and can only be transferred to the consignee specified on the original document.
  Vận đơn hòa vốn không thể chuyển nhượng và chỉ có thể được chuyển giao cho người nhận được chỉ định trên văn bản gốc.
 • The master bill of lading is issued by the shipping line and covers multiple house bills for consolidated shipments.
  Vận đơn chung được phát hành bởi hãng vận chuyển và bao gồm nhiều vận đơn công nghiệp cho các lô hàng tổng hợp.
 • Please provide a copy of the signed bill of lading along with the commercial invoice for customs clearance.
  Vui lòng cung cấp bản sao vận đơn đã ký cùng với hóa đơn mua bán để làm thủ tục hải quan.
 • The air waybill is a document used for air freight, detailing the shipment and serving as a receipt of goods.
  Vận đơn hàng không là một tài liệu sử dụng cho vận chuyển hàng không, mô tả chi tiết về lô hàng và làm làm biên nhận của hàng.
 • Ocean bills of lading often accompany other documents, such as certificates of origin, in international trade transactions.
  Vận đơn hàng hải thường đi kèm với các tài liệu khác như chứng chỉ xuất xứ trong các giao dịch thương mại quốc tế.
 • The telex release of the bill of lading expedites the process of cargo release at the destination port.
  Việc chuyển giao vận đơn qua telex giúp đẩy nhanh quá trình phát hàng tại cảng đích.
1/5 - (1 vote)
Đánh giá
1/5 - (1 vote)